CHINESE    JAPANESE

History Back
2020 04-15

Grandall Qingdao Honored ‘Qingdao Advanced Party Organization of Lawyer Industry’

Recently, party branch of Grandall Qingdao Office and lawyers thereof have been honored by Qingdao Lawyer Profession Party Committee for their outstanding achievements.  Qingdao Office won the title of ‘Qingdao Advanced Party Organization of Lawyer Industry’, and Ms. LIU Xiaoying, lawyer of Grandall Qingdao Office has been awarded the ‘Excellent Communist Party Member of Qingdao Lawyer Industry’.

Global offices: Group Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan Chongqing Suzhou Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Nanchang Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Stockholm New York